Vedtægter for foreningen Død i psykiatrien

København, 30. september 2009

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Død i psykiatrien.

 

§ 2. Formål

Formålet er at skabe et forum, hvor pårørende, der har mistet et familiemedlem i psykiatrisk behandling og pårørende, der har familiemedlemmer i psykiatrisk behandling, kan dele deres erfaringer og skabe forandringer i de nuværende, langtfra optimale vilkår i psykiatrien.

 

Foreningen Død i psykiatrien vil:

 

  • Sætte fokus på den overdødelighed, der reelt findes blandt de psykisk syge, der er i behandling med psykofarmaka
  • Bringe viden frem om medicinens farlige bivirkninger og udbrede viden om behandling af psykisk sygdom medhold fokus på recovery-begrebet, altså at man kommer sig
  • Ændre lovgivningen, så der er normer for, hvordan psykiatere/læger må ordinere psykofarmaka, og således at der skabes sikkerhed i behandlingen - herunder sikkerhed i overvågningen af bivirkningerne
  • Medvirke til, at det ad lovgivningens vej sikres, at der skal tages ansvar, og at der skabes konsekvens, hvis lovgivningen overtrædes
  • Modarbejde den stigmatisering, som rammer mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende. Det skal bl.a. ske igennem regler om åben dialog samt fuld journal- og aktindsigt
  • Hjælpe de pårørende, som har eller overvejer en sag mod psykiatrien
  • Samarbejde med foreninger med tilsvarende formål i andre lande.

 

Foreningen Død i Psykiatrien er en landsdækkende organisation uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og økonomiske interesser.

 

§ 3. Medlemskab

1. Medlemskab af Foreningen Død i psykiatrien er for pårørende, der har mistet et familiemedlem i psykiatrisk behandling og for pårørende, der har familiemedlemmer i psykiatrisk behandling.

Personer med interesse i at fremme foreningens arbejde og som tilslutter sig foreningens formål kan optages som støttemedlemmer. Foreninger og organisationer kan på disse vilkår optages som kollektive støttemedlemmer.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

2. Bestyrelsen har retten til at opsige ethvert medlemskab, hvis der er tungtvejende grunde derfor. Den hvis medlemskab overvejes ophævet har ret til at blive hørt af bestyrelsen inden endelig beslutning.

 

§ 4. Daglig ledelse

1. Ved den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse for 2 år ad gangen. Der vælges en formand samt en kasserer.Resten af den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, samt andre poster. Disse personer varetager den daglige ledelse.

2. Formand og næstformand skal være pårørende til personer der er døde i psykiatrien.

3. Fremover er formand samt 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer på valg det ene år- kasserer, næstformand samt 1 eller flere bestyrelsesmedlem på valg det andet år. Evt revisorer og suppleanter er på valg hvert år.

 

§ 5. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt med udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt evt. via mail til samtlige medlemmer.

3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4. Alle medlemmer der senest inden generalforsamlingens start har betalt kontingent kan deltage og stemme på generalforsamlingen.

5. Dagsorden har følgende faste punkter:

 

Valg af referent og dirigent

Formandens beretning

Foreningens regnskab, kontingent og budget for kommende år

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse – Formand og kasserer bliver valgt - resten af bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og andre poster.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor og suppleant

Evt.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, når 1/3 af medlemmerne skriftligt begrunder det overfor bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før afholdelsen.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent og referent

Generalforsamlingens emne

Indkomne forslag

Evt.

 

§ 7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3/5 af medlemmerne er til stede.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Eksklusion. 2/3 af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, såfremt personen har en skadelig virkning for foreningens virke eller bestyrelsens arbejde. Forslag til eksklusion skal være nævnt i en dagsorden sendt med brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer med mindst 7 dages varsel. 

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling. Hvis der er mindre end 2/3 flertal, kan ændringerne vedtages på næste generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver andre foreninger for pårørende til unge i psykiatrien og for personer med psykiske lidelser.

 

Anne Maries fødselsdag 26. september

Min Lille pige, min førstefødte,
du blev kun 20 år
pludselig var du væk,
din lidelse blev for stor,
større end angsten for det tomme rum
for døden

Jeg forstår ikke, at du er væk
du blev taget fra mig
her blev så tomt -
jeg blev tom et sted inden i mig selv,

jeg føler jeg svigtede dig,
fordi du led, fordi du døde
så ensomt,
fordi jeg ikke kunne tage lidelsen fra dig,
fordi jeg ikke gjorde nok,
fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre.

Nu er det mig, der lider,
vi, der elskede dig, lider alle
hver på vores måde;

kærligheden har sin pris,
og det sker, jeg spørger
om prisen er for stor,
når man har mistet,
som jeg har mistet;

tabet føles større end livet
tungere end døden,
men jeg lever.

For sent forstod jeg,
du var en gave,
du var et lån,
dit liv var kostbart,
kostbare øjeblikke,
som ikke måtte forspildes.

Jeg ser hver dag dit ansigt,
venter hver dag at høre din stemme;

jeg fik vist ikke ofte nok sagt,
at jeg elskede dig - du var en selvfølge
glædede mig ikke nok over,
at du var til - du var der jo;

du var min lille pige,
min førstefødte,
pigen jeg føler, jeg svigtede,
du var min i tyve år,
du var et lån.


Din mor

 

Livet er en triumf, når man ikke er syg.
Når man ikke må finde
sig i noget.

Livet er en triumf,
når man går hen ad
en af Københavns gader,
når det går godt for én,
så er livet en triumf.

Ligegyldigt hvad vi gør,
så er livet en triumf,
for der findes ikke noget
lignende end livet,
og vi trækker vejret i det.

Nogen gange er livet,
at vi triumferer over andre.
Ikke at vi gør dem noget,
men de har ikke set det indlysende,
at livet er til for deres skyld.

Livet blev skabt for os,
og man skal tage imod det,
og prøve at skære igennem,
den kræft der findes i lungerne.

Alt det ækle vi har lært.
Fra skolens kontrol med eleverne,
uden at lærerne sagde det indlysende,
at vi skulle lære og kæmpe
for at kunne trække vejret frit.

Livet er en triumf
mellem dig og mig,
vi kan give hinanden en gave
og pege for hinanden på
det indlysende, lad mig le lidt,
hvis du ikke kan se det,
at dit og mit liv er en triumf.


Johnny Wikinanis

 

Når man er psykisk syg:
Kan andre ikke se det, derfor forventer de noget vi ikke kan.

Når man er psykisk syg:
Kan man både have det godt og dårligt, ligesom alle andre.

Når man er psykisk syg:
Kan man også lide at været elsket og være noget særligt.

Når man er psykisk syg:
Kan man godt være et godt, rart og intelligent menneske.

Når man er psykisk syg:
Er man også okey, ligesom alle de andre.


Marianne Lamb 29.08.2013

 

Tærende sorg hviler som en grå tåge over mit sind
lader mig ikke et øjeblik i fred
Dine ulykkelige øjne borer sig ind i mit hjerte.
De beder om min hjælp.
Jeg kan ikke lette dine pinsler,
skønt jeg gerne gav mit liv som pant.
Behandlerne har taget patent på at "hjælpe" dig.
De hjælper dig ad Helvede til
i videnskabens hellige navn.

"Til alle vores børn, der har kæmpet eller stadigvæk
kæmper en ulige kamp."


Dorrit Cato Christensen 2007